قیمت انواع فرش دستباف ریز ماهی خوی

فرش دستباف ریز ماهی خوی یکی از پرطرفدارترین فرش های دستباف ایرانی در بین مردم است . قدمت این فرش دستباف به شصت سال قبل باز می گردد.با توجه به نوسانات قیمت این روزها در بازار قیمت ثابتی برای فرش دستباف خوی مشخص نشده است در حال حاضر استناد بیشتر به قیمت های قدیمی می باشد و برای اطلاع از قیمت دقیق نیاز به تماس تلفنی می باشد.

قیمت یک فرش دستباف به عواملی نظیر طرح فرش، نقش فرش، ابعاد فرش، ضخامت فرش، تعداد رج فرش و ریزبافی آن فرش بستگی دارد.

انواع فرش دستباف ریز ماهی خوی در طرح های کمال الملک، موج مهر، قاب قرآن، خشتی، گرد و شمعدانی موجود در فرش فروشی دقیقیان به شرح زیر است

فرش دستباف ریز ماهی خوی طرح کمال الملک

قالی 24 متری نقش ماهی طرح کمال الملک رنگ سرمه ای حاشیه افسری پنجاه رج

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان


قالی 12 متری نقش ماهی طرح کمال الملک رنگ سرمه ای حاشیه افسری پنجاه رج

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان - فرش دستبافت فیروزه ای - فرش ماهی - فرشهای ارزان - فرش ابریشم
 • نام فرش دستباف: قالی نقش ماهی 12 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی کمال الملک
 • تعداد رج فرش دستباف: 50 رج
 • ضخامت فرش دستباف: 1/5 سانت
 • حاشیه افسری:فرش دستباف حاشیه
 • شروع قیمت فرش دستباف: زرع ونيم از5/5 ميليون تومان جفت از 12 ميليون تومان

قالی جفت شش متری نقش ماهی طرح کمال الملک رنگ سرمه ای حاشیه سرمه ای پنجاه رج

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه سرمه ای - پنجاه رج - فرًَش ایرانی - طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان -


قالی 12 متری نقش ماهی طرح کمال الملک رنگ کرم حاشیه افسری پنجاه رج

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان - فرش دستبافت فیروزه ای - فرش ماهی - فرشهای ارزان - فرش ابریشم

 • نام فرش دستباف: قالی نقش ماهی 12 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی کمال الملک
 • تعداد رج فرش دستباف: 50
 • ضخامت فرش دستباف: 1.5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف: حاشیه افسری
 • شروع قیمت فرش دستباف : تک از46 ميليون تومان جفت از 105 میلیون تومان

قالی جفت 6 متری نقش ماهی طرح کمال الملک رنگ پیازی حاشیه افسری پنجاه رج

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان - فرش دستبافت فیروزه ای - فرش ماهی - فرشهای ارزان - فرش ابریشم

 • نام فرش دستباف: قالی نقش ماهی جفت 6 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی کمال الملک
 • تعداد رج فرش دستباف: 50
 • ضخامت فرش دستباف: 1.5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف: حاشیه افسری

قالی 9 متری نقش ماهی طرح کمال الملک رنگ پیازی حاشیه افسری پنجاه رج

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان - فرش دستبافت فیروزه ای - فرش ماهی - فرشهای ارزان - فرش ابریشم

 • نام فرش دستباف: قالی نقش ماهی 9 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی کمال الملک
 • تعداد رج فرش دستباف: 50
 • ضخامت فرش دستباف: 1.5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه افسری
 • شروع قیمت فرش دستباف: تک از 30 میلیون تومان جفت از 68 میلیون تومان

جفت۶متری نقشه ماهی سرمه ای حاشیه سرمه ای

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان - فرش دستبافت فیروزه ای - فرش ماهی - فرشهای ارزان - فرش ابریشم

 • نام فرش دستباف: قالی نقش ماهی 6 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی کمال الملک
 • تعداد رج فرش دستباف: 50
 • ضخامت فرش دستباف: 1.5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه سرمه ای
 • شروع قیمت فرش دستباف : از 50 میلیون تومان

6 متری حاشیه سرمه ای

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان - فرش دستبافت فیروزه ای - فرش ماهی - فرشهای ارزان - فرش ابریشم

 • نام فرش دستباف: قالی نقش مای 6 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی کمال الملک
 • تعداد رج فرش دستباف: 50
 • ضخامت فرش دستباف: 1.5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه سرمه ای
 • شروع قیمت فرش دستباف: از 23 میلیون تومان از 27 میلیون تومان

فرش دستباف نقش ماهی طرح شمعدانی

قالی جفت 6 متری نقش ماهی طرح شمعدانی رنگ سرمه ای حاشیه افسری


 • نام فرش دستباف: قالی نقش ماهی جفت 6 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی شمعدانی
 • رج50تعداد رج فرش دستباف:
 • سانت1/5 ضخامت فرش دستباف:
 • حاشیه فرش دستباف :حاشیه افسری
 • شروع قیمت فرش دستباف : تک از 27 میلیون تومان جفت از 58 میلیون تومان

قالی 12 متری نقش ماهی طرح شمعدانی رنگ سرمه ای حاشیه افسری پنجاه رج


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی 12 متری
 • طرح فرش دستباف:نقش ماهی شمعدانی
 • تعداد رج فرش دستباف: 50رج
 • ضخامت فرش دستباف:1/5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف:حاشیه افسری
 • شروع قیمت فرش دستباف:تک از 8 میلیون تومان جفت از 17 میلیون تومان

قالی گرد نقش ماهی طرح شمعدانی رنگ شرابی حاشیه فیروزه ای


 • نام فرش دستباف :قالی نقش ماهی گرد
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی شمعدانی
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • ضخامت فرش دستباف:1/5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف:حاشیه افسری
 • شروع قیمت فرش دستباف :11/5 میلیون تومان

فرش دستباف نقش ماهی طرح خشتی

فرش ماهی خشتی حاشیه سرمه ای 50 رج


 • نام فرش دستباف: قالی نقش ماهی
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی خشتی
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • ضخامت فرش دستباف:1/5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف: حاشیه سرمه ای

فرش دستباف نقش ماهی طرح قاب قرآن

قالی 18 متری نقش ماهی طرح قاب قرآن رنگ سرمه ای حاشیه افسری


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی 18 متری
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی قاب قرآن
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • ضخامت فرش دستباف:1/5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه افسری

قالی جفت 6 متری نقش ماهی طرح قاب قرآن رنگ سرمه ای حاشیه سرمه ای


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی 6 متری
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی قاب قرآن
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • ضخامت فرش دستباف:1/5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه سرمه ای

قالی 12 متری نقش ماهی طرح قاب قرآن رنگ سرمه ای حاشیه افسری پنجاه رج


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی 12 متری
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی قاب قرآن
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • ضخامت فرش دستباف:1/5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه سبز

قالی 12 متری نقش ماهی طرح قاب قرآن رنگ سرمه ای حاشیه شرابی پنجاه رج


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی 12 متری
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی قاب قرآن
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • ضخامت فرش دستباف:1/5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه افسری

قالی 6 متری نقشه ماهی طرح قاب قرآن سرمه ای


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی 6 متری
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی قاب قرآن
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • ضخامت فرش دستباف:1/5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه سرمه ای
 • شروع قیمت فرش دستباف : تک از 25 تا 30 میلیون تومان جفت از 60 تا 65 میلیون تومان

قالی 6 متری نقشه ماهی طرح قاب قرآن دور گلیم


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی 6 متری دور گلیم
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی قاب قرآن
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • ضخامت فرش دستباف:1/5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه سرمه ای
 • شروع قیمت فرش دستباف : تک از 25 تا 30 میلیون تومان جفت از 60 تا 65 میلیون تومان

فرش دستباف نقش ماهی طرح گرد

قالی گرد نقش ماهی طرح موج مهر رنگ سرمه ای حاشیه فیروزه ای 50 رج


 • نام فرش دستباف : قالی گرد نقش ماهی
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی شمعدانی
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • قطر فرش دستباف : 2 متر
 • رنگ فرش دستباف : کرم، سرمه ای ، پیازی
 • شروع قیمت فرش دستباف : از 17 میلیون تومان

قالی گرد نقش ماهی قطر 1.5 متر رنگ کرم حاشیه پیازی 50 رج


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی گرد
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی
 • ضخامت فرش دستباف:1/5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه پیازی

قالی گرد نقش ماهی طرح شمعدانی رنگ شرابی حاشیه فیروزه ای


 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی شمعدانی
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • قطر فرش دستباف : 1/5 متر
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه افسری
 • شروع قیمت فرش دستباف : از11/5 میلیون تومان

قیمت فرش دستباف نقش ماهی طرح موج مهر

فرش دستباف نقش ماهی طرح موج مهر رنگ سرمه ای حاشیه فیروزه ای 50 رج


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی موج مهر
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • قطر فرش دستباف : 1/5 متر
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه فیروزه ای
 • شروع قیمت فرش دستباف : از11/5 میلیون تومان

قالی 12 متری نقش ماهی طرح موج مهر رنگ فیروزه ای حاشیه شرابی پنجاه رج


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی موج مهر
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • قطر فرش دستباف : 1/5 متر
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه فیروزه ای
 • قیمت فرش دستباف : مربع ٢*٢ شروع قیمت از ٢٨ ميليون زرع ونيم شروع قیمت : تک از٧/٥ ميليون جفت از١٧ ميليون

نقش ماهی طرح موج مهر رنگ کرم حاشیه پیازی 50 رج


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی موج مهر
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • قطر فرش دستباف : 1/5 متر
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه پیازی

قالی 4 متری (2*2) نقش ماهی طرح موج مهررنگ بادامی حاشیه سرمه ای 50 رج


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی 4 متری
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی موج مهر
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • قطر فرش دستباف : 1/5 متر
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه سرمه ای

فرش ماهی موج مهر 9 متری رنگ سرمه ای حاشیه کرم 50 رج


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی موج مهر
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • قطر فرش دستباف : 1/5 متر
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه کرم
 • شروع قیمت فرش دستباف : تک از 35 میلیون تومان جفت از 80 میلیون تومان

فرش ماهی موج مهر 6 متری 50 رج


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی موج مهر
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • قطر فرش دستباف : 1/5 متر
 • شروع قیمت فرش دستباف : تک از 27 میلیون تومان جفت از 60 میلیون تومان

6متری نقش ماهی سرمه ای


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی 6 متری
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی موج مهر بته
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • قطر فرش دستباف : 1/5 متر
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه سرمه ای
 • شروع قیمت فرش دستباف : از 28 تا 32 میلیون


6 متری نقشه ماهی سرمه ای طرح موج مهر


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی 6 متری
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی موج مهر
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • قطر فرش دستباف : 1/5 متر
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه سرمه ای
 • شروع قیمت فرش دستباف : شروع قیمت از 30 میلیون

جفت 6 متری نقشه ماهی سرمه ای طرح موج مهر


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی موج مهر
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • قطر فرش دستباف : 1/5 متر
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه سرمه ای
 • شروع قیمت فرش دستباف : شروع قیمت از 65 میلیون تومان

فرش نقش ماهی طرح شیخ صفی


 • نام فرش دستباف : قالی 6 نقش ماهی
 • طرح فرش دستباف : طرح شیخ صفی
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • قطر فرش دستباف : 1/5 متر
 • شروع قیمت فرش دستباف : تک فی 32 میلیون تومان جفت 70 میلیون تومان

فرش نقش ماهی طرح موج مهر 50 رج


 • نام فرش دستباف : قالی نقش ماهی
 • طرح فرش دستباف : نقش ماهی موج مهر
 • تعداد رج فرش دستباف:50رج
 • شروع قیمت فرش دستباف : زرع و نیم شروع قیمت از 8 میلیون تومان