فرش دستباف طرح ماهی کمال الملک

قیمت فرش دستباف ریز ماهی خوی طرح کمال الملک

فرش دستباف نقش ماهی طرح کمال الملک یکی از نمونه های فرش ریز ماهی خوی است که توانسته طرفداران زیادی را به خود جذب کند

انواع فرش دستباف ریز ماهی خوی طرح کمال الملک موجود در فرش فروشی دقیقیان به شرح زیر است

قالی 24 متری نقش ماهی طرح کمال الملک رنگ سرمه ای حاشیه افسری پنجاه رج

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان


قالی 12 متری نقش ماهی طرح کمال الملک رنگ سرمه ای حاشیه افسری پنجاه رج

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان - فرش دستبافت فیروزه ای - فرش ماهی - فرشهای ارزان - فرش ابریشم
 • نام فرش دستباف: قالی نقش ماهی 12 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی کمال الملک
 • تعداد رج فرش دستباف: 50 رج
 • ضخامت فرش دستباف: 1/5 سانت
 • حاشیه افسری:فرش دستباف حاشیه
 • شروع قیمت فرش دستباف: زرع ونيم از5/5 ميليون تومان جفت از 12 ميليون تومان

قالی جفت شش متری نقش ماهی طرح کمال الملک رنگ سرمه ای حاشیه سرمه ای پنجاه رج

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه سرمه ای - پنجاه رج - فرًَش ایرانی - طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان -


قالی 12 متری نقش ماهی طرح کمال الملک رنگ کرم حاشیه افسری پنجاه رج

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان - فرش دستبافت فیروزه ای - فرش ماهی - فرشهای ارزان - فرش ابریشم

 • نام فرش دستباف: قالی نقش ماهی 12 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی کمال الملک
 • تعداد رج فرش دستباف: 50
 • ضخامت فرش دستباف: 1.5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف: حاشیه افسری
 • شروع قیمت فرش دستباف : تک از46 ميليون تومان جفت از 105 میلیون تومان

قالی جفت 6 متری نقش ماهی طرح کمال الملک رنگ پیازی حاشیه افسری پنجاه رج

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان - فرش دستبافت فیروزه ای - فرش ماهی - فرشهای ارزان - فرش ابریشم

 • نام فرش دستباف: قالی نقش ماهی جفت 6 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی کمال الملک
 • تعداد رج فرش دستباف: 50
 • ضخامت فرش دستباف: 1.5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف: حاشیه افسری

قالی 9 متری نقش ماهی طرح کمال الملک رنگ پیازی حاشیه افسری پنجاه رج

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان - فرش دستبافت فیروزه ای - فرش ماهی - فرشهای ارزان - فرش ابریشم

 • نام فرش دستباف: قالی نقش ماهی 9 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی کمال الملک
 • تعداد رج فرش دستباف: 50
 • ضخامت فرش دستباف: 1.5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه افسری
 • شروع قیمت فرش دستباف: تک از 30 میلیون تومان جفت از 68 میلیون تومان

جفت۶متری نقشه ماهی سرمه ای حاشیه سرمه ای

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان - فرش دستبافت فیروزه ای - فرش ماهی - فرشهای ارزان - فرش ابریشم

 • نام فرش دستباف: قالی نقش ماهی 6 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی کمال الملک
 • تعداد رج فرش دستباف: 50
 • ضخامت فرش دستباف: 1.5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه سرمه ای
 • شروع قیمت فرش دستباف : از 50 میلیون تومان

6 متری حاشیه سرمه ای

طرح کمال الملک - رنگ سرمه ای - حاشیه افسری - پنجاه رج - فرش ارزان - فرش دستبافت فیروزه ای - فرش ماهی - فرشهای ارزان - فرش ابریشم

 • نام فرش دستباف: قالی نقش مای 6 متری
 • طرح فرش دستباف: نقش ماهی کمال الملک
 • تعداد رج فرش دستباف: 50
 • ضخامت فرش دستباف: 1.5 سانت
 • حاشیه فرش دستباف : حاشیه سرمه ای
 • شروع قیمت فرش دستباف: از 23 میلیون تومان از 27 میلیون تومان